×
Meniu

Regulamentul Primăriei

R E G U L A M E N T    I N T E R N

 

(elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 154 –XV din 28.03.2003 – Codul Muncii)

Prezentul Regulament Intern a fost aprobat prin  decizia  consiliului orăşenesc nr—–din—

Di s p o z i ţ i i  g e n e r a l e:

Munca şi protecţia socială a muncii constituie drepturi consfinţite prin Constituţia R. Moldova. Astfel dispoziţiile constituţionale (art.43) prevăd “Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă,  precum şi la protecţia împotriva şomajului.”

Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de lucru al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămînal, concediu de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice.

Constituţia interzice munca forţată şi consacră dreptul la grevă al salariaţilor pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale.

Conform Legii nr. 436 din 28.12.06 privind administraţia publică locală Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării în soluţionarea problemelor locale.

Prin prezentul regulament specificăm sensul urmatoarelor noţiuni:

 1. Salariat – este persoana fizică cu care Primăria a încheiat un contract individual de muncă sau raport de serviciu, persoană căreia i s-au stabilit, prin fişa postului, atribuţii şi responsabilitaţi în vederea realizării sarcinilor de serviciu ce revin compartimentului de muncă din care face parte.
 2. Contractul colectiv de muncă / Acord colectiv /- este actul juridic care reglementează raporturile de muncă şi alte raporturi sociale în unitate, încheiat în formă scrisă între salariaţi şi primarul oraşului  Hînceşti, în conformitate cu Codului Muncii.
 3. Locul de munca – este locul/spaţiul în care salariaţii îşi desfăşoară activitatea, potrivit sarcinilor de serviciu ce le revin.
 4. Primarul oraşului Hînceşti – este reprezentantul legal al Primăriei oraşului  Hînceşti, avînd calitatea de angajator, conform Codului Muncii.

C U P R I N S:

Dispoziţii generale

 

Capitolul 1. Protecţia, igiena şi securitatea în muncă

Capitolul 2. Selecţia şi încadrarea în muncă a salariatilor.

Salarizarea.Timpul de muncă, timpul de odihnă

Capitolul 3. Drepturile şi obligaţiile primarului  oraşului  Hînceşti  şi ale salariaţilor.

Capitolul 4. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor  individuale ale salariaţilor.

Capitolul 5. Norme de conduită morală şi profeşională.

Disciplina muncii.

Capitolul 6. Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile.

Capitolul 7. Reguli referitoare la procedura disciplinară.

Capitolul 8. Dispoziţii finale.

 

 

Capitolul 1

Protecţia, igiena şi securitatea în muncă a salariaţilor.

 

 Art.1

Primarul ca autoritate executivă se obligă, prin măsurile pe care le dispune, să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă, fără a crea salariaţilor obligaţii financiare.

 1. a) angajatorul va asigura condiţiile necesare ca sarcinile de munca şi activităţile corespunzătoare să fie organizate astfel încît exigenţele profesionale să corespundă capacităţii fizice, fiziologice şi psihologice ale salariaţilor, iar solicitarea profesională să fie în limitele normale.

Periodic se face o verificare a aptitudinilor profesionale şi personale ale salariatilor cu funcţii de decizie cu atribuţii în interpretarea legilor în domeniul lor de activitate.

Art. 2

(1) Dispoziţiile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se completează cu dispoziţiile legii speciale, ale contractului colectiv de muncă, precum şi cu normele şi normativele de protecţie a muncii.

(2) Măsuri necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia se iau, pe baza normelor şi normativelor de protecţie a muncii.

Art. 3

Salariaţii sunt obligaţi să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, să acorde primul ajutor în caz de accidente de muncă, celor accidentaţi.

 

Capitolul 2.  Selectia şi încadrarea în muncă a salariaţilor.

Salarizarea. Timpul de muncă, timpul de odihnă.

 

Art. 4

Încadrarea în muncă a salariaţilor în Primăria oraşului Hînceşti  se face în condiţiile legii, în limita posturilor vacante.

Art. 5

În cadrul relaţiilor de muncă din Primăria oraşului  Hînceşti  funcţioneaza principiul egalităţii de tratament faţă de toţi angajaţii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de angajaţi, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vîrstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familiară, apartenenţă sau activitate sindicală, este interzisă.

Art. 6

(1) Salariaţii Primăriei oraşului  Hînceşti  beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii pe care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnitaţii şi a conştiinţei lor fără nici o discriminare.

(2) Salariaţilor  Primăriei oraşului  Hînceşti  le sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru munca egală, dreptul la negocieri colective şi individuale, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, dreptul la protecţie împotriva concedierii ilegale.

Art. 7

Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.

Art. 8

(1) Între primar – ca reprezentant legal la Primăriei – şi Sindicat – ca reprezentant al salariaţiilor – se încheie anual Contractul (Acordul) colectiv de muncă (cu posibilitatea de a fi prelungit conform clauzelor sale) prin care se stabilesc condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

(2) Prevederile Contractului (Acordului) colectiv de muncă sunt obligatorii atît pentru primar, cît şi pentru salariaţii Primăriei oraşului  Hînceşti .

Art. 9

(1) La angajare se încheie contractul individual de muncă (actul administrativ de numire) între primar ca reprezentant al Primăriei şi salariat, în baza căruia se prestează munca în schimbul salariului  cuvenit, potrivit legii.

(2) Clauzele contractului individual de muncă (raportului de serviciu) nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivel minim stabilit prin acte normative sau prin Contractul (Acordul) colectiv de muncă. Contractul individual de muncă se încheie după informarea prealabilă a persoanei care solicită angajarea cu privire la clauzele generale care vor fi înscrise în el.

Art. 10

Contractul individual de muncă (raportul de serviciu) se încheie (se exercită) pe durată nedeterminată sau în unele cazuri expres prevăzute de lege, pe durată determinată.

Art. 11

 • Timpul de muncă pe care trebuie să-l presteze fiecare angajat este cel prevăzut de lege. Programul de lucru al salariaţilor Primăriei este:
 • Luni de la 800 pînă la 1700 (masa – 1200 -1300);
 • Marţi de la 800 pînă la 1700 (masa – 1200 -1300);
 • Miercuri de la 800 pînă la 1700 (masa – 1200 -1300);
 • Joi de la 800 pînă la 1700 (masa – 1200 -1300);
 • Vineri de la 800 pînă la 1700 (masa – 1200 -1300);

(2) Durata normală legală a timpului de muncă nu poate depăşi 40 de ore pe săptămînă.

(3) Şefii compartimentelor de muncă completează lunar foile colective de prezenţă în care înscriu timpul  efectiv lucrat (conform programului de lucru aprobat) şi timpul nelucrat (pe cauze: maternitate, concediu de odihnă, concediu medical, concediu pentru evenimente deosebite, învoiri, delegaţii, absenţe nemotivate etc.) de către fiecare salariat.

(5) Foile colective de prezenţă se predau pînă în data de 1 ale fiecărei luni calendaristice, pentru luna anterioară, la Contabilitate.

(6) Foile colective de prezenţă constituie documentele primare care stau la baza determinării şi stabilirii drepturilor salariale ale salariaţilor pentru munca prestată.

Art. 12

Săptămînal fiecărui salariat i se asigură un repaus care nu poate fi mai mic de 2 zile consecutive, (sîmbăta şi duminica ori în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă pentru salariaţii din compartimentele de muncă care, prin specificul sarcinilor pe care le au, desfăşoară activitate în zilele de sîmbăta şi duminică, cu acordarea sporurilor prevazute de lege).

Art. 13

(1) Primarul în calitate de reprezentant legal al Primăriei, asigură pentru toţi salariaţii zile libere în sărbătorile legale stabilite prin lege.

(2) Pentru compartimentele în care activitatea prin specificul său nu poate fi întreruptă, salariaţior li se asigură timp liber în urmatoarele 30 de zile, cu condiţia să fi muncit în zilele stabilite prin lege a fi libere. Dacă din motive justificate nu se pot acorda zile libere pentru munca prestată în zilele de sărbatori legale, salariaţii beneficiază de un spor la salariu conform Contractului (Acordului) colectiv de muncă aplicabil.

Art. 14

(1) Fiecare salariat are deptul la concediu de odihnă conform legii, drept care nu poate face obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Durata concediului de odihnă este prevazut de lege şi în Contractul (Acordul) colectiv de muncă aplicabil.

(2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an şi este obligatoriu. Efectuarea concediului de odihnă se realizează pe baza programării colective sau individuale, stabilite de primar cu consultarea sindicatului  conform legii.

(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul încetarii contractului individual de muncă (raportului de serviciu) şi în cazul p(5) al prezentului articol.

(4) Pentru perioada concediului de odihnă salariaţii au dreptul la indemnizaţia de concediu stabilită conform legii.

(5) În cazurile expres prevăzute de lege concediul de odihnă poate fi întrerupt prin dispoziţia primarului, numai cu acordul scris al salariatului şi numai în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă.

Art. 15

(1) Salariaţii beneficiază de concedii plătite pentru evenimente familiare deosebite sau de concedii fără plată, durata acestora fiind prevazută în Contractul (Acordul) colectiv de muncă.

(2) De asemenea prin Contractul (Acordul) colectiv de muncă se stabileşte durata concediului (plătit sau neplătit) pentru formare profesională la care au dreptul salariaţii, precum şi condiţiile de acordare.

 

Capitolul 3.   Drepturile şi obligaţiile primarului  oraşului Hînceşti  şi ale salariaţilor.

Art. 16

(1) În cadrul Contractului (Acordului) colectiv de muncă sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre cele două părţi contractante, prin negociere, aceste clauze regăsindu-se în contractul individual de muncă.

(2) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile prevăzute de lege.

Art. 17

(1) Salariaţii au în principal  urmatoarele drepturi:

 1. a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămînal;
 3. c) dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. e) dreptul la demnitate în muncă;
 6. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 7. g) dreptul la acces la formare profesională;
 8. h) dreptul la informare şi consultare;
 9. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi ale mediului de muncă;
 10. j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
 11. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 12. l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
 13. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

(2) Salariaţilor le revin, în principal, urmatoarele obligaţii:

 1. a) obligaţia de a realiza norma de muncă, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei de post;
 2. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 3. c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in Regulamentul intern, în Contractul (Acordul) colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
 4. d) obligaţia de fidelitate faţă de Primăria oraşului Hînceşti  în executarea atribuţiilor de serviciu;
 5. e) obligatia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
 6. f) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situaţie care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului angajatorului.

În vederea asigurării creşterii calităţii serviciului public, pentru o bună administrare în realizarea interesului public , precum şi pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică locală – salariaţii aparatului propriu al Primăriei oraşului  Hînceşti  se obligă să cunoască şi să respecte prevederile Legii nr. 443 din 04.04.1995 şi a altor legi ce ţin de domeniul dat. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, conform legilor în vigoare, a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor acestor legi.

Art. 18

(1) Primarul  are, în principal, urmatoarele drepturi:

 1. să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
 2. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat în conditiile legii;
 3. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalitaţii lor;
 4. să exercite controlul asupra  modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 5. să constate săvărşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii,

(2) Primarului ii revine, în principal, următoarele obligaţii:

 1. a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
 2. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea sarcinilor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
 3. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din Contractul (Acordul) colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
 4. d) să se consulte cu sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile care pot să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
 5. e) să plăteasca integral salariul în termenele satbilite de prezentul cod, de contractul colectiv de muncă şi de contractele individuale de muncă;
 6. f) să efectueze asigurarea socială obligatorie a salariaţilor în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
 7. g) să elibereze la cerere toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
 8. h) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

Art. 19

Modificarea contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu se poate face cu acordul părţilor. Modificarea unilaterală a contractului  individual de muncă sau a raportului de serviciu este posibil numai în cazurile şi în condiţiile stabilite prin clauzele acestora conform Codului muncii.

Art. 20

Contractul individual de muncă sau raportul de serviciu poate înceta de drept ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea sau ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre parţi, în cazurile şi condiţiile  limitativ prevăzute de lege.

Art. 21

Demisia salariatului din propria iniţiativă se poate face  numai prin notificare scrisă, după împlinirea unui termen de preaviz (max.14 zile calendaristice).

Art. 22

 • Primarul asigură accesul periodic al salariaţilor la formarea profesională.

(2) Modalitatea concretă de formare profesionala, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale pecum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională sunt prevăzute în Contractul (Acordul) colectiv de muncă şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă sau rapoartele de serviciu întocmite conform legii.

Art.  23

(1) Sindicatul  avînd ca scop apărarea  şi promovarea drepturilor colective  şi individuale precum şi intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, participă prin reprezentanţii săi  la negocierea şi încheierea Contractului (Acordului) colectiv de muncă, precum şi la tratative sau acorduri cu primarul ca reprezentant legal al Primăriei.

(2) Prevederile Contractului (Acordului)  colectiv de muncă produc efecte pentru toţi  salariaţii Primăriei.

(3) Primarul ca reprezentant legal al Primăriei recunoaşte exerciţiul sindical al tuturor salariaţilor, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate prin Constituţie şi cu dispoziţiile Codului muncii.

Art.  24 Salariaţii au dreptul la grevă  pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale conform legii.

 

 Capitolul  4. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor

individuale ale salariaţilor.

 

Art. 25

(1) Primarul ca reprezentant legal al Primăriei, asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor, răspunzînd pentru legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.

(2) Cererile sau reclamaţiile salariaţilor se primesc şi se înregistrează  de către specialistul relaţii cu publicul  al Primăriei, de unde sunt preluate şi prin viza primarului, sunt repartizate spre rezolvare compartimentelor de muncă cu atribuţii în domeniu, care au obligaţia de a prezenta pimarului, spre semnare, modul de rezolvare a petiţiilor salariaţilor şi să expedieze răspunsurile în termenele prevăzute de lege.

Art. 29

(1) Răspunsurile sunt semnate de cel care a emis răspunsul şi de primar.

(2) Cererile sau reclamaţiile anonime nu se iau în considerare.

Art. 30

Salariaţii Primăriei nu pot primi direct petiţii spre rezolvare (de la cei care le întocmesc/adresează), ci numai  conform procedurii stabilite în  art.25.

Art. 32

(1) Salariaţii Primăriei au dreptul şi obligaţia de a formula propuneri privind creşterea eficienţei activităţii instituţiei, urmărind obţinerea unei imagini pozitive a acesteia.

Art. 33

(1)Salariaţii au dreptul să solicite audienţă la primar, cît şi la alte persoane cu funcţii de conducere, conform programelor de audienţă afişate la avizier, în scopul rezolvării problemelor personale.

(2) Soluţiile şi modul de rezolvare a problemelor discutate cu ocazia audienţelor se comunică şi în scris celor care le-au formulat.

Art. 34

Persoanele străine (publicul) au acces la compartimentele de muncă, pentru soluţionarea solicitărilor adresate Primăriei, conform programului afişat la intrarea în sediul Primăriei.

 

Capitolul  5. Norme de conduita morala şi profesionala. Disciplina muncii.

 

Art. 35

Pentru a asigura creşterea calitaţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică locală, salariaţii Primăriei oraşului  Hînceşti  trebuie să respecte următoarele norme de conduită morală şi profesională:

 1. în toate actele şi faptele lor să respecte legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
 2. să apere în mod loial prestigiul Primăriei oraşului Hînceşti, să se abţină de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii şi intereselor legale ale acesteia;
 3. să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primăriei oraşului Hînceşti, cu politicile şi strategiile acesteia;
 4. să nu facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare în care Primăria oraşului Hînceşti  este parte;
 5. să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte conditii decît cele prevazute de lege;
 6. să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice sau de altă natură împotriva Primăriei oraşului Hînceşti, dacă nu au atribuţii în acest sens.

Art. 36

În relatiile cu salariaţii Primăriei oraşului  Hînceşti, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, fiecare salariat al instituţiei este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, buna credinţă, corectitudine şi amabilitate, avînd obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii acestora, prin expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor sesizări sau plîngeri calomnioase.

Art. 37

 • Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a sarcinilor de serviciu.
 • În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariaţii au obligatia de a respecta demnitatea funcţiei publice, de a adopta o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita generarea oricărui conflict.

Art. 38

Salariaţii desemnaţi de către primar să participe la activităţi sau dezbateri publice sunt obligaţi să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat.

Art. 39

Atunci cînd salariaţii Primăriei oraşului  Hînceşti, reprezintă interesele în cadrul altor organizaţii, instituţii sau cu prilejul unor conferinţe sau alte activităţi, aceştia au obligaţia să creeze/promoveze imaginea favorabilă a Primăriei oraşului  Hînceşti, să nu exprime opinii personale privind aspectele naţionale ori disputele internaţionale.

Art. 40

Atît în cadrul Primăriei cît şi în deplasările în interes de serviciu salariaţii au obligaţia de a prezenta o conduită corespunzătoare, ţinută decentă (haine curate, călcate, cu o notă de eleganţă simplă, adecvată unei persoane care este salarizată din bani publici, fără a se afişa opulenţă sau indecenţă).

Art. 41

 • În procesul de luare a decizilor salariaţii Primăriei oraşului Hînceşti  sunt obligaţi să acţioneze conform prevederilor legale şi să-şi exercite puterea în mod fundamental şi imparţial.
 • Salariaţii cu funcţii de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine.

Art. 42

În activitatea de luare a decizilor, de consiliere, de elaborare de acte oficiale, de evaluare sau participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţii au obligaţia de a folosi prerogativele funcţiei pe care o deţin numai în scopurile prevăzute de lege.

Art. 43

În cazul în care salariaţii, în exercitarea atribuţiilor pe care le au, se află în situaţia unui conflict de interese, aceştia îl vor anunţa imediat pe primar, care este obligat să ia masurile de rigoare.

Art. 44

 • Salariaţii Primăriei oraşului Hînceşti  au obligaţia să folosească timpul de lucru şi bunurile instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţii aferente funcţiei pe care o deţin.
 • Potrivit atribuţiilor ce le revin, salariaţii sunt obligaţi să asigure folosirea banilor publici în mod eficient şi justificat, conform prevederilor legale.

Art. 45

Salariaţii Primăriei oraşului  Hînceşti  pot achiziţiona bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a Primăriei, supuse vînzării, numai cu respectarea legii.

 

Capitolul 6.  Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile

Art. 46

 • Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţii Primăriei oraşului Hînceşti a îndatoririlor corespunzatoare funcţiei pe care o deţin, a regulilor de conduită morală şi profesională prevăzute de lege şi prezentul regulament constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.
 • Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvîrşită cu vinovaţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul intern, contractul individual de muncă sau Contractul (Acordul) colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Art. 47

Constituie abatere disciplinară, spre exemplu, următoarele fapte:

 1. întîrzierea sistematică şi neglijenţă repetată în rezolvarea sarcinilor de serviciu;
 2. absenţa nemotivată de la serviciu;
 3. nerespectarea în mod repetat a programului de lucru (întîrziere, părăsirea locului de muncă fără aprobare);
 4. atitudine ireverenţioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
 5. nerespectarea secretului profesional, a confidenţialităţii lucrărilor cu un asfel de caracter;
 6. refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
 7. încalcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, conflicte de interese, interdicţii şi incompatibilităţi stabilite prin lege;
 8. nerespectarea clauzelor prevăzute în Contractul (Acordul) colectiv şi cel individual de muncă, precum şi a angajamentelor asumate prin actele adiţionale la contractul individual de muncă;
 9. manifestări care aduc atingere prestigiului instiuţiei;
 10. desfăşurarea unor activităţi cu caracter politic în timpul programului de serviciu;
 11. violenţă fizică şi de limbaj;
 12. încălcarea demnităţii personale a altor angajaţi şi producerea de prejudicii;
 13. hărţuirea sexuală.

Art. 48

(1) Primarul, în calitate de reprezentant al Primăriei oraşului  Hînceşti, dispune de prerogativa disciplinară avînd dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de cîte ori constată că aceştia au săvîrşit o abatere disciplinară, pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezntant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.

(2) În funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o anchetă de serviciu. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele justificările pe care le consideră necesare

Art. 49

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica salariaţilor în cazul în care au săvîrţit o abatere disciplinară sunt:

 1. avertisment ;
 2. mustrarea;
 3. mustrarea aspră;
 4. d)

 

Capitolul 7. Reguli referitoare la procedura disciplinară

Art.50

Sancţiunea disciplinară se stabileşte în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvîrşite de salariat,  avîndu-se în vedere urmatoarele:

 1. împrejurările în care fapta a fost săvîrşită;
 2. gradul de vinovăţie al salariatului;
 3. consecinţele abaterii disciplinare;
 4. comportarea generală în serviciu a salariatului;
 5. eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art 54

În baza sancţiunii disciplinare, se va întocmi proiectul dispoziţiei pentru aplicarea sancţiunii disciplinare cu respectarea prevederilor Codului muncii.

Art. 55

Dispozitia de sancţionare se predă salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de

acesta.

 

 

Capitolul 8. Dispozitii finale

 

Art. 57

Salariaţii Primăriei încadraţi, răspund conform legislaţiei în cazul în care prin realizarea (sau nerealizarea) unor fapte (atribuţii de serviciu) se constată săvîrşirea unor contravenţii prevăzute de Codul muncii.

Art. 58

Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

Obligaţia familiarizării salariaţilor, sub semnătură, cu conţinutul regulamentului intern, trebuie îndeplinită de angajator în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării regulamentului

Termenul în care angajaţii pot contesta angajatorului dispoziţiile cuprinse în Regulamentul intern este nelimitat. Contestaţia va fi adresată direct primarului oraşului  Hînceşti, în scris, cu menţionarea expresă a dispoziţilor  contestate, a motivelor contestării şi a drepturilor considerate încălcate.

Termenul de soluţionare şi comunicare a contestaţiilor este de maximum 30 de zile.

Art. 59

 • Clauzele Contractului (Acordului) colectiv de muncă se stabilesc pe baza procedurii de negociere şi de încheiere a Contractului (Acordului) colectiv de muncă stabilit de lege.
 • Contractul (acordului) colectiv de muncă încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor.

Art. 60

Prevederile Contractului (Acordului) colectiv de muncă produc efecte pentru toţi angajaţii Primăriei, indiferent de data angajării sau de calitatea de membru în sindicat.

Sindicatul  este abilitat să urmăreasca respectarea drepturilor salariaţilor în conformitate cu legislaţia in vigoare, cu Contractul (Acordul) colectiv de muncă aplicabil, Contractul individual de muncă şi Regulamentul intern.

Art. 61

 • Salariaţii Primăriei oraşului Hînceşti, în calitatea pe care o au şi în conformitate cu sarcinile, atribuţiile şi răspunderile pe care le au în calitatea de angajat, răspund de respectarea prevederilor prezentului Regulament intern, în domeniul de desfăşurare a activitaţii.
 • Prezentul Regulament intern se va afişa la intrarea în sediul instituţiei, asigurîndu-se, sub semnatură, că toţi salariaţii au luat cunostinţă despre conţinutul său.

Art. 62

Regulamentul intern intră în vigoare din data aprobării lui de către  Consiliul Orăşenesc.

 

 

 

 

 

               Secretarul

Consiliului Orăşenesc Hînceşti                                                                        A.Tofilat