×
Meniu

Concurs! Ocuparea funcției de Administrator la Î.M. Regia ARA Hîncești

Consiliul Municipal Hînceşti anunţă Concurs pentru ocuparea funcției de Administrator la Î.M. Regia ARA Hîncești.

Depunerea dosarelor în sediul Primăriei mun. Hîncești, et.1, biroul 104, până la data de 28.02.2023.

Informaţii suplimenare și condițiile de participare la concurs pe adresa electronica- https://municipiulhincesti@gmail.com// și primariahincesti.md.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pentru funcția de Administrator al Î. M. Regia ARA poate candida persoana care corespunde următoarelor cerințe:

1) cunoaște limba română;
2) deţine studii superioare sau echivalentul lor;
3) a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani;
4) cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională (pentru întreprinderile mari și mijlocii, determinate conform art.4 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017);
5) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
6) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
7) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
8) nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină cel puțin:

1) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
2) curriculum vitae (CV);
3) copia buletinului de identitate;
4) copia diplomei de studii;
5) referințe profesionale (nu mai puțin de două);
6) cazierul judiciar;
7) declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;
8) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate;
9) certificatul care atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională (pentru întreprinderile mari și mijlocii, determinate conform art. 4 din Legea contabilității și raportăriifinanciare nr. 287/2017).

Concursul se va desfășura în două etape:

  1. Examinarea și evaluarea dosarelor candidaților;
  2. Interviu

Informații suplimentare: Hotărârea Guvernului Nr. 484/2019.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118535&lang=ro