×
Meniu

Primarul

Curriculum Vitae

 

 • INFORMAȚII PERSONALE

Nume: Botnari
Prenume: Alexandru
Data naşterii: 27.02.1969;
Născut: s. Logăneşti, r. Hînceşti, Republica Moldova;
Adresa: Mun. Hîncești, str. Petru Zadnipru 36, 3401;
Stare civilă: căsătorit, 1 copil;
Număr de contact: +37379878888/ 0269 2 32 86;
E-mail: alexandru.botnari@gmail.com.

 • EDUCAȚIE ȘI FORMARE

1976-1986,  Şcoala medie de cultură generală nr.3, or. Hînceşti;
1986-1989,  Colegiul de Construcţie Hînceşti, specialitatea – Construcţie industrială şi civilă;
2003-2008,  Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, specialitatea – Drept;
2013-2016,  Academia de Administrare Publică, Master în Administrare Publică;

 • EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

1994-1997, Director ÎI Bruno Mars;
1997-2003, Director S.R.L. Petrocub&CO;
2003-prezent, Primar al municipiului Hînceşti;
2003prezent, Vicepreședinte CALM și Președintele Rețelei orașelor CALM;
2004-2009, Vicepreşedinte al Asociaţiei Primarilor din Republica  Moldova;
2005-2009, Delegat al Republicii Moldova în Congresul Autorităţilor Locale al Consiliului Europei;
Februarie 2015, Viceministru a Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale;
Februarie-Decembrie 2019, deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
2021-prezent, Vicepreședintele Partidului Politic “Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”.

 • DISTINCȚII DE STAT

2009 – Medalia „Meritul Civic” R.M.;
2020 – Ordinul “Gloria Muncii” R.M..

 • LIMBA MATERNĂ

Limba Română

 • LIMBI STRĂINE

Limba Rusă (cunoaştere perfectă a limbii, comunicare scrisă/orală fluentă, cursivă, coerentă).

 • APTITUDINI ȘI COMPETENȚE SOCIALE

Caracter sociabil şi comunicativ, forţă de convingere prin argumente juste şi logice, respect şi toleranţă pentru conlocutori şi opiniile acestora, gîndire pozitivă, sinceritate, obiectivitate, verticalitatea propriei poziţii, dar totodată flexibilitate şi spirit analitic, experienţă de muncă într-un mediu multicultural şi multinaţional, stabilirea unor relaţii diplomatice, de respect reciproc şi credibilitate cu partenerii de munca şi clienţii.

 • PERMIS DE CONDUCERE

Categoria: B, C, D, E.

Primarul exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

 • asigură executarea deciziilor consiliului local;
 • propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;
 • numeşte, stabileşte atribuţiile şi eliberează din funcţie şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordine, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;
 • stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);
 • asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare  consiliului local;
 • exercită funcţia de ordonator principal de credite al satului (comunei), oraşului (municipiului); verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă;
 • răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale;
 • exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;
 • propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;
 • conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;
 • eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;
 • asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;
 • asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
 • reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;
 • prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului);
 • înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
 • exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;
 • coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului);
 • asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;
 • constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;
 • ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică;
 • propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări;
 • stabileşte locul desfăşurării întrunirilor publice şi condiţiile ce ţin de securitatea şi igiena generală a habitatului uman;
 • ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate;
 • sprijină colaborar